Privacyverklaring

1. Toepassingsgebied

1.1 Met deze privacyverklaring willen wij je informeren over de manier waarop en de redenen waarom wij je persoonsgegevens via de website www.richl.be verwerken en over je rechten op grond van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en andere lokale wetten inzake privacy en verwerking van persoonsgegevens (samen de “Toepasselijke Wetten”).

1.2 Deze privacyverklaring bevat bepaalde gedefinieerde termen. Indien niet gedefinieerd in dit privacybeleid, hebben deze termen de betekenis die eraan wordt gegeven door de Toepasselijke Wetten.

1.3 SComm Redevco Belgium, met maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, Passport Building 1930 Zaventem, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0478.098.845 (hierna “Redevco” of “wij”) bepaalt op welke manier en voor welke doeleinden je Persoonsgegevens het voorwerp kunnen vormen van een gegevensverwerking. Als zodanig is Redevco Verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens, zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

2. Verwerking van persoonsgegevens

2.1 Wanneer je op deze website navigeert, verwerkt Redevco persoonsgegevens over jou (“betrokkene(n)” of “jij/je”) op de hieronder beschreven manier.

2.2 Wij verbinden ons ertoe je privacy en persoonsgegevens te beschermen en je rechten te respecteren. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij je Gegevens verwerken, in overeenstemming met de Toepasselijke Wetten.

3. Hoe en waarom verwerkt Redevco je Persoonsgegevens?

3.1 Redevco kan je Persoonsgegevens die via de website www.richl.be zijn verzameld, voor diverse doeleinden Verwerken. Hieronder beschrijven wij voor elk doel het soort activiteiten dat wij uitvoeren, de categorieën van Betrokkenen waarop deze Verwerking betrekking heeft, de categorieën van Persoonsgegevens die wij Verwerken, en de toepasselijke juridische grondslag.

3.2 Met je communiceren

4. Uitwisseling van je Gegevens

4.1 Redevco beperkt de toegang tot je gegevens tot de werknemers en alle personen die onder zijn gezag handelen alleen wanneer dat noodzakelijk is. Die personen moeten altijd onze vertrouwelijkheidsregels respecteren en onze instructies opvolgen.

4.2 Iedere persoon die toegang heeft tot je persoonsgegevens en handelt onder ons gezag, verwerkt je gegevens in overeenstemming met de instructies die wij hem hebben gegeven en heeft zich ertoe verbonden ons privacybeleid na te leven.

4.3 Redevco kan voor de verwerking van je Persoonsgegevens een beroep doen op externe onderaannemers, zoals bedrijven die gespecialiseerd zijn in IT-ondersteuning, e-mailingdiensten en marketing.

4.4 Redevco werkt alleen samen met betrouwbare onderaannemers die voldoende garanties bieden op het gebied van veiligheid, transparantie en conformiteit, rekening houdend met onder meer de Toepasselijke Wetten.

5. Bewaring van de gegevens

5.1 Redevco bewaart je gegevens alleen voor zover wij ze nodig hebben, in overeenstemming met de verplichte bewaarcondities en de bepalingen van ons beleid inzake gegevensbewaring. Zodra wij je persoonsgegevens niet langer hoeven te bewaren, wissen of anonimiseren wij ze.

6. Wij respecteren je rechten

6.1 Redevco implementeert redelijke en op de risico’s gebaseerde technische en organisatorische maatregelen om te garanderen dat je gegevens worden beschermd tegen verlies of openbaarmaking, ongeoorloofd gebruik, wijziging of vernietiging.

6.2 Krachtens de Toepasselijke Wetten heb je bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij betreffende jouw persoon bewaren, onder andere:

het recht om te worden geïnformeerd over, en toegang te krijgen tot je Persoonsgegevens;
het recht om bepaalde Persoonsgegevens te corrigeren of te wissen;
het recht om bepaalde verwerkingen te beperken of er bezwaar tegen te maken;
het recht op overdraagbaarheid van je Gegevens;
het recht om je toestemming in te trekken, wanneer de verwerking op toestemming is gebaseerd.

6.3 Je kunt je rechten doen gelden door contact met ons op te nemen via onze onderstaande contactgegevens.

6.3 Je kunt je rechten doen gelden door contact met ons op te nemen via onze onderstaande contactgegevens.

6.4 Om de veiligheid van je Gegevens te waarborgen en elk misbruik te vermijden, zullen wij je, voordat wij op je verzoek ingaan, vragen ons een aanvaardbaar bewijs van je identiteit te verstrekken, de legitimiteit van je verzoek controleren en nagaan of aan alle voorwaarden is voldaan.

6.5 Indien je bovendien redenen hebt om aan te nemen dat de verwerking van je Persoonsgegevens door Redevco in strijd is met de Toepasselijke Wetten, heb je te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij een controlerende autoriteit. De Belgische gegevensbeschermingsautoriteit is bereikbaar op het volgende adres: www.dataprotectionauthority.be.

7. Contact met ons opnemen

7.1 Heb je vragen of bekommernissen aangaande de manier waarop wij je gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze compliance officer: grc@redevco.com

7.2 Wij zullen ons uiterste best doen om een snelle en bevredigende oplossing te vinden voor elk probleem dat je ons voorlegt.

Beleid inzake cookies.

1. Cookies.

1.1 Deze website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, namelijk kleine “pakketten” informatie die door deze website naar je browser worden gestuurd met een uniek identificatienummer om de terugkerende gebruikers te identificeren. Deze pakketten worden voor dit doel automatisch op de harde schijf van de gebruiker geschreven. Deze cookies vergemakkelijken de toegang tot de website en de navigatie erop. Deze gegevens worden onder meer gebruikt om anonieme statistieken op te stellen en de kwaliteit van de site te verbeteren. Redevco behoudt zich het recht voor deze cookies te gebruiken om je een geïndividualiseerde versie van deze website aan te bieden.

1.2 De volgende soorten cookies worden specifiek op deze website gebruikt:

1.2.1 Technisch noodzakelijke cookies, d.w.z. cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies zou de website niet naar behoren functioneren. Deze cookies mogen dus niet worden gedeactiveerd.

1.2.2 Functionele cookies, d.w.z. cookies die worden gebruikt om de functionaliteit van de website te verbeteren. Het kan bijvoorbeeld gaan om cookies die de inhoud onthouden die je reeds op de website hebt bezocht. De functionele cookies die worden gebruikt, zijn: – rechtstreekse cookies, d.w.z. cookies die op deze website worden geplaatst en alleen door deze website kunnen worden gelezen – onrechtstreekse cookies, d.w.z. cookies die worden geplaatst door derden waarop Redevco een beroep doet voor bepaalde diensten (bijv. analyse van de website). Bepaalde cookies zijn niet afkomstig van Redevco, maar van een derde, bijvoorbeeld Facebook of Google. Redevco heeft geen enkele controle over de manier en de wijze waarop deze cookies worden gegenereerd. Wij raden je aan de website van deze derden te bezoeken voor meer informatie over deze cookies en het beheer ervan. Wij gebruiken geen tracking cookies.

1.3 Indien je deze cookies wenst te verwijderen, dien je de handleiding van je browser te raadplegen. Het staat je vrij deze optie in je browser uit te schakelen. In deze hypothese is het echter mogelijk dat bepaalde delen van deze website niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden geraadpleegd en/of gebruikt. Libre à vous de désactiver cette option dans votre navigateur.

Deze versie is van kracht geworden op 17 januari 2022. ® 2022 SComm Redevco Belgium. Alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden.